Ouderbetrokkenheid

Een effectieve samenwerking tussen school en ouders

Lees verder
Sluiten

Ouderbetrokkenheid

Op de Lispeltuut beschouwen we ouderbetrokkenheid als een effectieve samenwerking tussen school en ouders. Dat gaat verder dan de Activiteitencommissie en de Medezeggenschapsraad.

Oudercafé

Wat is goed voor de ontwikkeling van onze kinderen? Ouders hebben daar net zo goed ideeën over en verstand van. De Lispeltuut maakt het onderwijs graag in samenspraak met hen. Jaarlijks organiseren wij een Oudercafé, waarin we onderdelen van het schoolbeleid met ouders doornemen en toetsen. Zo hebben we ook met elkaar de ouder/kindgesprekken inhoud gegeven.

Ouder/kindgesprekken

Als school verwachten we dat kinderen steeds meer ‘eigenaar worden van hun leerproces’. Dat klinkt abstract, maar dat is het niet. Neem de ouder/kindgesprekken die we hebben ingevoerd. Hier gaan leerkrachten in gesprek met ouders en kind over zijn ‘leerdoelen’. Wat gaat goed en waar kan het kind aan werken? Door dat te delen, weet het kind wat van hem verwacht wordt en kunnen ouders er ook thuis aandacht aan besteden. Zo gaat onderwijs over in opvoeding en zorgt het voor een krachtiger leereffect. En mochten ouders iets apart met de leerkracht willen bespreken, kan daar altijd een afspraak voor gemaakt worden!

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is samengesteld uit 3 ouders en 3 leerkrachten. Wij vergaderen 6 keer per jaar en daarbij komen verschillende onderwerpen zoals beleid, vakantierooster, nieuwbouw, lerarentekort, verkeerssituatie, begroting en formatie aanbod. 

De directie vraagt ons om advies en instemming bij bepaalde stukken. 
Vergaderingen schooljaar 2023-2024:
Dinsdag 12 september 2023
Dinsdag 31 oktober 2023
Woensdag 29 november 2023
Dinsdag 16 januari 2024
Dinsdag 12 maart 2024
Dinsdag 11 juni 2024
Mocht u een keer een vergadering willen bijwonen, dan kunt u zich aanmelden via: mr.lispeltuut@saks.nl
Heeft u vragen of wilt u ons iets laten weten dan kunt u ons bereiken via: mr.lispeltuut@saks.nl

De MR van de Lispeltuut bestaat uit drie ouders (oudergeleding, Joey Steensma, Jordi van der Veen en Eva Bakker) en drie leerkrachten (personeelsgeleding, Esther Struik, Wendy Specker en Miranda Veltman). Zij worden telkens voor een periode van drie jaar gekozen. De Lispeltuut maakt deel uit van SaKS. Schooloverstijgende zaken binnen SaKS worden besproken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Notulen van eerdere vergaderingen: